Fundacja Zdrowie dla Ciebie

tel. (52) 566 66 65 TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU tel. 800 137 200
Fundacja Zdrowie dla Ciebie  Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 16

SZANOWNY PACJENCIE

powinieneś wiedzieć że ...
• w przypadku gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnych opieki specjalistycznej;

• lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej i szpitalu zobowiązany jest, do pisemnego informowania lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym czasokresu ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych;

• w przypadku zakwalifikowania pacjenta na oddział szpitalny, a w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala;

• w czasie trwania hospitalizacji świadczeniobiorcy, lekarz POZ nie może wystawiać mu zleceń na środki pomocnicze i ortopedyczne ( zwłaszcza pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne itp.) oraz ordynować leków, których konieczność zażywania wynika z przebiegu hospitalizacji a może ordynować leki, których zażywanie nie wynika z przyczyn hospitalizacji;

• świadczeniodawca wydaje świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosowanie do zaistniałej sytuacji, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:

- skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej,
- recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej,

- zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.,

• za niewłaściwe należy uznać kierowanie świadczeniobiorców przez lekarzy specjalistów do lekarza POZ, celem wydania skierowania na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne – kosztochłonne (ASDK), ponieważ lekarz realizujący umowę w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne zgodnie z przepisami ma również prawo do wystawiania skierowań na badania kosztochłonne.
Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.05.2008r.

Polecamy