SZANOWNY PACJENCIE

powinieneś wiedzieć że ...

• w przypadku gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnych opieki specjalistycznej;

• lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej i szpitalu zobowiązany jest, do pisemnego informowania lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym czasokresu ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych;

• w przypadku zakwalifikowania pacjenta na oddział szpitalny, a w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala;

• w czasie trwania hospitalizacji świadczeniobiorcy, lekarz POZ nie może wystawiać mu zleceń na środki pomocnicze i ortopedyczne ( zwłaszcza pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne itp.) oraz ordynować leków, których konieczność zażywania wynika z przebiegu hospitalizacji a może ordynować leki, których zażywanie nie wynika z przyczyn hospitalizacji;

• świadczeniodawca wydaje świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosowanie do zaistniałej sytuacji, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:
- skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej,
- recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej,,
- zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.,

• za niewłaściwe należy uznać kierowanie świadczeniobiorców przez lekarzy specjalistów do lekarza POZ, celem wydania skierowania na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne – kosztochłonne (ASDK), ponieważ lekarz realizujący umowę w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne zgodnie z przepisami ma również prawo do wystawiania skierowań na badania kosztochłonne.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.05.2008r.